Stáhnout aplikaci
Stáhnout aplikaci
gradient

Podmínky použití aplikace

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Kindr s.r.o., Kindr s.r.o. se sídlem Českomalínská 776/25, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 367665, IČO: 17171199 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „služba“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky www.mamio-app.cm a mobilní aplikace Mamio (dále jen “Mamio“). Služba je určená pro fyzické osoby – nepodnikatele, zejméma matky zajímající se o otázky mateřství. Služba není určena osobám mladším 16 let.

1.2. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále upravují pravidla diskuzí, které tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit (a to např. v případě změny právních předpisů, změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli, změny výkladu právních předpisů, změn technických parametrů internetu, změn v odvětví srovnatelných služeb apod.). Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) nebo pomocí notifikace v rámci aplikace. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě kdykoliv vypovědět (ukončit) zrušením registrace.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Informace o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů jsou uvedeny v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

II. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1.  Smlouva vzniká na základě registrace Uživatele. Registrace znamená vložení identifikačních údajů Uživatele do registračního formuláře v uživatelském prostředí Aplikace a odeslání formuláře Provozovateli. Na základě registrace provedené na Aplikaci může Uživatel přistupovat do neveřejné části Aplikace a svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob (zejména jejich e-mailových adres a user names).

2.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

III. Uživatelský účet

3.1. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na Mamu (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

3.2. Při registraci na Mamiu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně oprávněn aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen skrze přihlášení přes Gmail nebo Facebook. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Sdílení účtu není povoleno.

3.4. Poskytovatel může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu uživateli znemožnit využívat uživatelský účet nebo některé jeho funkcionality, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.5. Uživatel má k dispozici soukromé zprávy ke komunikaci s ostatními uživateli.

IV. Podmínky služby
4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a provádět jejich správu a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“).

4.2. Poskytování služby není garantováno. Službu nemusí poskytovatel poskytovat či ji může kdykoliv omezit či její poskytování zcela ukončit a to i jen pro jednotlivé uživatele. Omezení poskytování služby bude provedeno zejména v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě nebo jiným poruchám způsobeným třetími osobami.

4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

4.4. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na Mamiu jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

V. Využívání služby

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.3. Uživatel není oprávněn bez povolení poskytovatele užívat službu k podnikatelským účelům. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.

5.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

5.7. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

5.8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

VI. Autorksoprávní ochrana obsahu Mamia a licence 

6.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené v aplikaci či na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející v Mamiu nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Mamio jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

6.3. Poskytovatel je oprávněn v rámci propagaci služby využít v přiměřeném rozsahu části služby k reklamním účelům týkajícím se služby.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Služba je poskytována bezúplatně, není-li výslovně poskytovatelem stanoveno jinak. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

7.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 11.6). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

7.4. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

Poučení o zpracování osobních údajů uživatelů je poskytnuto v Zásadách o ochraně osobních údajů.

IX. Trvání smlouvy o poskytování služeb 

9.1. Uživatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření (registrace však může být zrušena kdykoliv). Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít definitivní zrušení účtu v sekci nastavení v Mamia.

9.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná okamžikem doručení. Poskytovatel pak bez zbytečného odkladu zruší účet. Příspěvky umístěné uživatelem na Mamiu nejsou samotným zrušením registrace dotčeny, pokud bude uživatel požadovat i odstranění příspěvků, může za tímto účelem kontaktovat administrátora služby na e-mailové adrese support@mamio-app.com.

9.3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím ve zmáčkutí tlačítka smazat účet v nastavení uživatelského účtu v aplikaci.

X. Doručování – právní úkony

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do uživatelského účtu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud vztah související s užitím Mamia nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

11.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty support@mamio-app.com

11.6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.7. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty support@mamio-app.com

11.8. Obchodní podmínky obsahují také níže napsaná komunitní pravidla. Porušení těchto pravidel vede k smazání nebo upravení diskusních příspěvků, případně k zablokování účtu na Mamiu.

Komunitní pravidla:

Porušení pravidel diskuse

XII. Jak nás můžeš kontaktovat

Kdykoliv se nás budeš chtít zeptat na něco týkající se zpracovávání osobních údajů, neváhej se nám ozvat na support@mamio-app.com. Budeme se snažit Tvým žádostem co nejrychleji a co nejlépe vyhovět.